........ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปบล็อกของครูต้า........

แนะนำ Blog

ยินดีต้อนรับสสู่ web Blog นี้

powerpoint

qq

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552

โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯ

รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


คำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา)

ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน


จุดประสงค์

เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้

1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้

2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา


เนื้อหา

........หน่วยที่ 1
........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู

........หน่วยที่ 2
........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

........หน่วยที่ 3
........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น

........หน่วยที่ 4
........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล

........หน่วยที่ 5
........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล

คำขวัญจังหวัดราชบุรี


คนสวยโพธาราม
คนงามบ้านโป่ง
เมืองโอ่งมังกร
วัดขนอนหนังใหญ่
ตื่นใจถ้ำงาม
ตลาดน้ำดำเนิน
เพลินค้างคาวร้อยล้าน
ย่านยี่สกปลาดี"